Автоматизовані системи управління виробництвом

З 01.07.21 підтримка за ІТС Ретро 2-ої категорії ➦

Управління виробництвом – це сукупність багатьох бізнес процесів виробничого підприємства від розробки і створення до ефективного управління, контролю і аналізу всіх його соціально-економічних систем. Щоб забезпечити безвідмовне, так би мовити, безперебійне протікання всього ланцюга бізнес-процесів, необхідний якісний менеджмент. Як правило, саме автоматизація управління надає вирішальну роль і дає потужний стрибок успішного зростання будь-якого підприємства.

Автоматизовані системи управління виробництвом надають величезні можливості для ефективного управління та розвитку підприємства. Конфігурація Управління виробничим підприємством для України лінійки програм 1С:Підприємство – це комплексне рішення ERP-класу, що охоплює основні контури управління та обліку на виробничому підприємстві. Програма дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства.

Для підприємств холдингової структури ведеться наскрізний управлінський облік по всіх організаціях, що входять у холдинг. Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими у документах, але при цьому не залежить від способів і самого факту ведення регламентованого обліку. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує надалі відображення в управлінському і регламентованому обліку.

Конфігурація “Управління виробничим підприємством для України” може використовуватися в ряді підрозділів та служб виробничих підприємств, включаючи:

 • Дирекцію (Генеральний директор, фінансовий директор, комерційний директор, директор з виробництва, головний інженер, директор з кадрів, директор з інформаційних технологій, директор з розвитку);
 • Планово-економічний відділ;
 • Виробничі цехи;
 • Виробничо диспетчерський відділ;
 • Відділ головного конструктора;
 • Відділ головного технолога;
 • Відділ головного механіка;
 • Відділ збуту;
 • Відділ матеріально технічного забезпечення (постачання);
 • Відділ маркетингу;
 • Склади матеріалів та готової продукції;
 • Бухгалтерію;
 • Відділ кадрів;
 • Відділ організації праці та зайнятості;
 • ІТ-службу;
 • Адміністративно-господарський відділ;
 • Відділ капітального будівництва;
 • Інформаційно аналітичний відділ;
 • Відділ стратегічного розвитку.

Очікується, що найбільший ефект впровадження конфігурації “Управління виробничим підприємством для України” може дати на підприємствах з чисельністю персоналу від декількох десятків до декількох тисяч людей, що мають десятки та сотні автоматизованих робочих місць, а також у холдингових та мережевих структурах.

Конфігурація “Управління виробничим підприємством для України” надає

галочкаКерівництву підприємства й керівникам, відповідальним за розвиток бізнесу, – широкі можливості аналізу, планування та гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності
галочкаКерівникам підрозділів, менеджерам та співробітникам, що безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою та іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва – інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямках
галочкаПрацівникам облікових служб підприємства – засоби для автоматизованого ведення обліку у повній відповідності з вимогами законодавства та корпоративними стандартами підприємства

При розробці конфігурації враховувалися як сучасні міжнародні методики управління підприємством (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II та ін.), так і досвід успішної автоматизації виробничих підприємств.

Основні функціональні можливості “УВП для України”


УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Управління виробництвом / Організація автоматизованого виробництва / Управління виробничим підприємством для України

Одним з найбільш результативних способів зниження витрат у виробництві є побудова й оптимізація плану виробництва продукції.

Це дозволяє підприємству:

 • знизити рівень простою обладнання і висококваліфікованих фахівців
 • скоротити терміни виконання замовлень
 • уникнути зривів плану продажів через перевантаження виробничих ресурсів
 • оптимізувати рух матеріалів і складські залишки
 • зробити процес виробництва прозорим і керованим

Підсистема управління виробництвом призначена для планування виробничих процесів і матеріальних потоків у виробництві, відображення процесів виробничої діяльності підприємства і побудови нормативної системи управління виробництвом.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися співробітниками планово-економічного відділу, виробничих цехів, виробничо-диспетчерського відділу та інших виробничих підрозділів.

Реалізовані у підсистемі “Управління виробництвом” механізми планування виробництва забезпечують:

 • Сценарне планування для вироблення різних варіантів стратегії виробництва або обліку можливих змін в умовах діяльності підприємства;
 • Ковзне планування, що розширює горизонт планування в міру настання чергових планових періодів;
 • Проектне планування виробництва;
 • Фіксацію розпланованих даних від зміни (за сценаріями і періодами);
 • Інтеграцію з підсистемою бюджетування.


ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

Управління виробництвом / планування діяльності підприємства

Для ефективного управління виробництвом необхідно оптимальне планування завдань і ресурсів для їх виконання. Ця підсистема призначена для середньострокового і довгострокового планування виробництва і потреби в ресурсах, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва. При плануванні виробництва забезпечується можливість обліку багатьох параметрів, контролю виконуваності і відстеження виконання плану на різних етапах в декількох розрізах одночасно:

 • За підрозділами і менеджерами;
 • За проектами і підпроектами;
 • За ключовими ресурсами;
 • За номенклатурними групами і окремими номенклатурними одиницями.

Формування укрупненого плану виробництва

 • На основі сформованих в підсистемі “Управління продажами” планів продажів здійснюється формування передбачуваних обсягів виробництва в розрізі номенклатурних груп (і, при необхідності, окремих позицій номенклатури);
 • Проводиться виявлення відмінностей між укрупненими й уточненими планами, пакетом розпланованих змінно-добових завдань, даними фактичного виробництва;
 • Здійснюється формування завдань на виробництво, контроль їх виконання і оцінка відставання виробництва.

Планування потреби у ресурсах

 • Можливе формування таблиць споживання і доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп і окремих видів номенклатури;
 • Здійснюється контроль укрупненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) видів ресурсів;
 • Ведеться облік доступності ключових ресурсів.

Позмінне планування виробництва

Підсистема призначена для планування виробництва у короткостроковому періоді в розрізі окремих номенклатурних позицій, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва виробничо-диспетчерським отделом.В даній підсистемі формується детальний позмінний графік виробництва і споживання, проводиться оцінка його можливості виконання з урахуванням запланованого завантаження ресурсів.

У числі можливостей позмінного планування, які забезпечує “Управління виробничим підприємством”:

 • Планування з урахуванням доступності потужностей у підперіодах планування і змін зведеної тривалості операцій по технологічному дереву. У разі недостатності потужностей у підперіодах здійснюється перенос планованих операцій в підперіоди з доступними вільними потужностями;
 • Формування детального плану-графіка виробництва та операцій;
 • Планування “поверх” існуючих планів виробництва та операцій або повне перепланування;
 • Можливість планування операцій для територіально віддалених підрозділів;
 • Планування з урахуванням часу транспортування між складами та підрозділами.

Формування позмінного плану виробництва

 • Формування плану виробництва, уточненого до окремих номенклатурних позицій з розрахунком точних строків виробництва;
 • Визначення точок розриву процедур розвузлування у технологічному дереві виробництва для всіх виробів, планованих у режимі “збірка на замовлення”;
 • Формування графіка завантаження виробничих потужностей і потреби виробництва у сировині і комплектуючих;
 • Формування графіка фінальної збірки з уточненням термінів виробництва.

Визначення доступних потужностей ресурсів

 • Ведення списку робочих центрів і технологічних операцій;
 • Підтримка календарів доступності окремих робочих центрів і введення доступності ресурсів за даними календарів;
 • Об’єднання робочих центрів у групи із задаванням пріоритетів для планування;
 • Розрахунок завантаження робочих центрів у ході визначення графіка потреб у матеріалах.

Контроль виконання

 • Формування плану-графіка потреб виробництва;
 • Формування завдань на виробництво, змінно-добових завдань;
 • План-фактний аналіз ходу виробництва, контроль і аналіз відхилень


УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ

Эффективное управление затратами на предприятии

Підсистема управління витратами призначена для обліку фактичних витрат підприємства і розрахунку собівартості продукції на основі даних управлінського обліку.

Основні функції підсистеми:

 • Облік фактичних витрат звітного періоду в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
 • Оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);
 • Облік фактичних залишків НЗВ на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • Облік браку у виробництві і на складах;
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період основної та побічної продукції (напівфабрикатів, браку) – неповної і повної виробничої собівартості і фактичної повної собівартості реалізації продукції, в т.ч. розрахунок собівартості випуску продукції у переробників;
 • Розрахунок собівартості випуску протягом місяця за документами випуску – за прямими витратами або за плановою собівартістю;
 • Облік переробки давальницької сировини;
 • Розрахунок фактичної вартості залишків НЗВ на кінець звітного періоду;
 • Формування звіту за зміну по випуску продукції и по послугах у виробництві.


УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ПРО ВИРОБИ

Важливим інструментом управління виробництвом є управління даними про склад продукції і напівфабрикатів, маршрути проходження виробів по виробничих підрозділах і складах.Нормування складу продукції дозволяє контролювати списання матеріалів у виробництво (лімітно-забірні карти), планувати собівартість продукції, аналізувати розбіжності між плановою та фактичною собівартістю і виявляти їх причини.

Задавання маршрутної (технологічної) карти дозволяє планувати ланцюжок виробництва багатограничної продукції, на кожному етапі оцінюючи її виконуваність з урахуванням завантаження устаткування і доступності необхідних для виробництва ресурсів.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися головним інженером і співробітниками, які працюють у відділах головного конструктора та головного технолога.

У рамках управління виробництвом реалізована функція обліку нормативних витрат матеріалів при виробництві і аналіз відхилень від норм. Норми споживання матеріалів закладаються у специфікації виготовлення продукції.

Нормативний склад продукції використовується:

 • при аналізі відхилень від норм для контролю якості продукції;
 • для розрахунку собівартості – як база розподілу непрямих витрат;

Для цілей змінного планування весь технологічний процес можна представити у вигляді набору послідовностей операцій. Такий набір задає маршрутну карту виготовлення продукції. Кожна операція може бути охарактеризована своїм набором матеріальних потреб на вході і набором виробів на виході.


УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА РЕМОНТАМИ

Виконання виробничої програми в строк і оптимальне використання ресурсів – важливий елемент управління виробництвом. Воно можливо при якісному плануванні технічного обслуговування і ремонту основних засобів (ОЗ) підприємства.

Використовуючи можливості підсистеми управління ремонтами, підприємства можуть здійснювати планування і облік діяльності з технічного обслуговування і ремонтів обладнання:

 • Вести нормативну базу для обслуговування ОЗ;
 • Планувати обслуговування ОЗ і ресурси для його проведення;
 • Враховувати результати проведеного обслуговування ОЗ;
 • Аналізувати відхилення в термінах і обсягах обслуговування ОЗ.

Підсистема дозволяє автоматизувати всі типові операції обліку основних засобів:

 • прийняття до обліку;
 • зміна стану;
 • нарахування амортизації;
 • зміна параметрів і способів відображення витрат з амортизації;
 • облік фактичного виробітку основних засобів;
 • комплектація і разукомплектация, переміщення, модернізація, інвентаризація, списання і продаж ОЗ.

Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації:

 • прямолінійний спосіб;
 • виробничий (пропорційно обсягу виробітку);
 • зменшення залишку і прискореного зменшення залишку;
 • кумулятивний;
 • за індивідуальним графіком амортизації;
 • за нормами податкового законодавства;
 • в розмірі 50% і 100% вартості при прийнятті до обліку.

При розрахунку амортизації, можна вказати не тільки метод розрахунку, а й необхідність застосування графіка розподілу суми річної амортизації по місяцях.

Підсистема дозволяє отримувати детальну інформацію про стан основних засобів, аналізувати ступінь їх зносу і відстежувати виконання робіт з обслуговування обладнання.


УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Організація ефективного управління фінансами – одна з найбільш пріоритетних завдань будь-якого підприємства. Наявність системи управління фінансами, орієнтованої на комплексне рішення задач обліку, контролю і планування доходів і витрат, дозволяє підприємству ефективно використовувати власні кошти і залучені інвестиції, підвищити в цілому керованість бізнесу, його рентабельність і конкурентоспроможність.

Використання підсистеми управління фінансами разом з механізмами підтримки територіально розподілених інформаційних баз дозволяє налагодити ефективне управління фінансами холдингів і корпорацій, підвищуючи прозорість їх діяльності та інвестиційну привабливість.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися фінансовим директором, співробітниками бухгалтерії і планово-економічного відділу, а також іншими фінансовими службами підприємства.


БЮДЖЕТУВАННЯ

Підсистема реалізує функції, необхідні для побудови системи фінансового планування на підприємстві:

 • планування руху коштів підприємства на будь-який період в розрізі тимчасових інтервалів, центрів фінансової відповідальності (ЦФВ), проектів, залишкових та оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти…);
 • моніторинг фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, в яких проводилося планування;
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • контроль відповідності заявок на витрачання коштів робочому плану на період;
 • фінансовий аналіз;
 • аналіз доступності коштів;
 • аналіз відхилень планових та фактичних даних.


УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

Підсистема управління грошовими коштами (казначейство) виконує наступні функції, необхідні для ефективного управління рухом грошових коштів на підприємстві, контролем над здійснюваними платежами:

 • багатовалютний облік руху та залишків грошових коштів;
 • реєстрацію планованих надходжень та витрат грошових коштів;
 • резервування коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках та в касах;
 • розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежах;
 • формування платіжного календаря;
 • оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • інтеграція з системами “клієнт банку”;
 • можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа по декількох договорах та угодах.


УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКАМИ

Важливим елементом при роботі з контрагентами є функція управління взаєморозрахунками. Реалізована за допомогою підсистеми управління взаєморозрахунками гнучка кредитна політика, дозволяє підвищити привабливість підприємства для клієнтів та його конкурентоспроможність на ринку.

Підсистема управління взаєморозрахунками може використовуватися у фінансових, постачальницьких та збутових структурах підприємства, дозволяючи оптимізувати фінансові та матеріальні потоки.

Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі та оперує двома видами заборгованості – фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов’язана з операціями розрахунку та моментами передачі прав власності.

Відкладена заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією та компанії перед контрагентом;
 • облік причин виникнення заборгованості;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, угодами, по окремих господарських операціях);
 • аналіз поточного стану заборгованості та історії її зміни.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Можливості ведення бухгалтерського обліку, реалізовані в системі, покликані забезпечити повну відповідність як українському законодавству, так і потребам реального бізнесу. Прийнята методологія є подальшим розвитком облікових рішень, реалізованих в продуктах системи “1С:Підприємство 7.7”, що набули широкого поширення в Україні.

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення обліку відповідно до українського законодавства по всіх ділянках обліку, у тому числі:

 • Операції по банку та касі;
 • Основні засоби та нематеріальні активи;
 • Облік матеріалів, товарів, продукції;
 • Облік витрат та розрахунок собівартості;
 • Валютні операції;
 • Розрахунки з організаціями;
 • Розрахунки з підзвітними особами;
 • Розрахунки з персоналом з оплати праці;
 • Розрахунки з бюджетом.

Організація підсистеми бухгалтерського обліку забезпечує високу ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі. Така організація обліку дозволяє автоматизувати підприємства з досить складною організаційною структурою.


ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

Податковий облік з податку на прибуток в конфігурації ведеться незалежно від бухгалтерського обліку. Господарські операції відображаються паралельно в бухгалтерському та податковому обліку. У документах, які реєструють господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку, передбачено, що для цілей податкового обліку дані можуть бути введені та відображені в обліку пізніше.

Основою податкового обліку є окремий податковий план рахунків, який використовується для оцінки податкових активів та зобов’язань відповідно до вимог податкового обліку, а також для обліку валових доходів та витрат за класифікацією, прийнятою в Декларації про податок на прибуток.

Організація партійного обліку в системі забезпечує незалежність способів оцінки матеріально-виробничих запасів при списанні (FIFO, LIFO, «по середній») для цілей бухгалтерського та податкового обліку. У системі також ведеться незалежний від бухгалтерського податковий облік інших активів та зобов’язань: основних засобів та нематеріальних активів, валюти та заборгованості в іноземній валюті та ін.

Різна оцінка активів та зобов’язань по податковому та бухгалтерському обліку дозволяє відобразити витрати з податку на прибуток відповідно до НСБО 17 «Податок на прибуток». Можливості зіставлення даних податкового та бухгалтерського обліків дозволяють виявити постійні різниці – витрати, не прийняті до податкового обліку.

Система дозволяє вести відокремлений податковий облік активів (матеріально-виробничих запасів, основних засобів і т.д.), валових доходів та витрат, податкової амортизації в розрізі декількох видів податкової діяльності з різними ставками оподаткування. Також ведеться окремий облік активів, які використовуються для оподатковуваної і для неоподатковуваної діяльності стосовно ПДВ.


ОБЛІК ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ (МСФЗ)

Підсистема обліку за міжнародними стандартами системи програм 1С:Підприємство надає фінансовим службам підприємства готову методологічну основу для ведення обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і може бути адаптована до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.

Підсистема включає у себе окремий план рахунків відповідно до МСФЗ, який може налаштовуватися користувачем, і забезпечує:

 • ведення фінансового обліку і підготовку як індивідуальної, так і консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ;
 • трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку (НСБО) за правилами, які можуть гнучко настроюватися користувачем;
 • паралельне ведення обліку за українськими і міжнародними стандартами по тих дільницях, де відмінності між українськими нормативами та вимогами МСФЗ суттєві (наприклад, облік основних засобів, нематеріальних активів);
 • проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів у “ручному” режимі.

Можливості підсистеми дозволяють:

 • мінімізувати трудомісткість ведення обліку по МСФЗ за рахунок використання даних українського обліку;
 • проводити зіставлення даних українського обліку і обліку по МСФЗ, тим самим полегшуючи вивірку даних перед підготовкою звітності по МСФЗ
 • Консолідувати звітність групи підприємств

Підсистема може також бути налаштована для ведення обліку і складання фінансової звітності відповідно до інших зарубіжних стандартів, у тому числі US GAAP.


УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І РОЗРАХУНОК ЗАРПЛАТИ

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії і автоматизації розрахунків з персоналом. У числі можливостей підсистеми:

 • планування потреб в персоналі;
 • планування зайнятості і графіка відпусток працівників;
 • рішення задач забезпечення бізнесу кадрами – підбір, анкетування і оцінка;
 • кадровий облік і аналіз кадрового складу;
 • аналіз рівня і причин плинності кадрів;
 • ведення регламентованого документообігу;
 • розрахунок заробітної плати працівників підприємства;
 • автоматичний розрахунок регламентованих законодавством нарахувань, утримань і податків;
 • автоматичний розрахунок внесків на обов’язкове пенсійне і соціальне страхування.


ПІДБІР КАДРІВ

Підсистема забезпечення бізнесу кадрами призначена для документування і автоматизації процесу підбору і оцінки кандидатів, проведеної відділом кадрів. В рамках цієї підсистеми передбачено виконання таких функцій:

 • зберігання особистих даних про кандидатів як про фізичних осіб;
 • зберігання матеріалів, що з’являються в процесі роботи з кандидатом, від резюме до результатів анкетування;
 • планування зустрічей з кандидатами і реєстрація прийнятих рішень аж до прийняття на роботу.


КАДРОВИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ КАДРОВОГО СКЛАДУ

Підсистема обліку кадрів компанії забезпечує зберігання різноманітної інформації про працівників:

 • особистих даних про працівників як про фізичних осіб;
 • відомостей про підрозділ і посаду співробітника, кількості займаних ставок;
 • номерів службових телефонів, адрес електронної пошти та іншої контактної інформації.

За накопиченим даними про працівників можна побудувати різноманітні звіти: це списки працівників, аналіз кадрового складу; звіти по відпустках (графіки відпусток, використання відпусток і виконання графіка відпусток).


ВЕДЕННЯ РЕГЛАМЕНТОВАНОГО КАДРОВОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Підсистема регламентованого документообігу дозволяє автоматизувати кадрові операції відповідно до чинних нормативних документів:

 • висновок і ведення трудових договорів з кожним співробітником організації;
 • формування затверджених форм по праці;
 • ведення військового обліку.


РОЗРАХУНОК ЗАРПЛАТИ

Підсистема дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і регламентованої звітності.

Результати розрахунку заробітної плати відображаються в управлінському, бухгалтерському, податковому обліку з необхідним ступенем деталізації:

 • Відображення результатів розрахунку управлінської зарплати в управлінському обліку;
 • Відображення результатів розрахунку регламентованої зарплати в бухобліку;
 • Відображення результатів розрахунку регламентованої зарплати у вигляді валових витрат з податку на прибуток.


УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ

В умовах розширення ринків збуту і асортименту випускаючої продукції важливим аспектом діяльності підприємства є управління замовленнями покупців і продажами продукції: планування і аналіз фактичних показників у різних аналітичних розрізах.

Застосування підсистеми комерційним директором, співробітниками відділу збуту і складськими працівниками дозволить підвищити ефективність їх діяльності.

Підсистема управління продажами забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції і товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу продукції і товарів – зі складу і під замовлення, продаж в кредит або по передоплаті, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізацію комісіонеру і т.д.


ПЛАНУВАННЯ ПРОДАЖІВ

Підсистема призначена для планування:

 • обсягів продажів в натуральному та вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки і отриманих на плановий період замовлення покупців;
 • відпускних цін, у тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії та конкурентів;
 • собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників, планової або фактичної собівартості продукції за певний період.

Планування продажів може вестися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групам підрозділів, для окремих товарів та товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, по видах діяльності і т.п.). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства.

Для контролю виконання розроблених планів у системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані та фактичні продажі.

Планування може вестися з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:

 • переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи при цьому інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування;
 • вести планування як з обліком, так і без урахування сезонних коливань попиту.


УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ ПОКУПЦІВ

Виконання замовлень точно в строки і прозорість ходу виконання кожного замовлення поступово стає все більш важливим аспектом діяльності багатьох виробничих підприємств.

Функціональність управління замовленнями, реалізована в системі, дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців та відображати їх у виробничій програмі відповідно до прийнятої в компанії стратегії виконання замовлень і схем роботи (робота зі складу, під замовлення).

Всі етапи проходження замовлення та його коректування фіксуються в системі відповідними документами.

Менеджер може в будь-який момент:

 • отримати повну інформацію про хід виконання замовлення;
 • відслідковувати історію взаємовідносин з клієнтами та постачальниками;
 • оцінювати ефективність та надійність роботи з контрагентами.

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих у програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві та хід їх виконання, про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців.


ЦІНОУТВОРЕННЯ

Підсистема ціноутворення дозволяє комерційному директору та керівнику відділу продажів визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • формування відпускних цін з урахуванням планової собівартості продукції і норми прибутку;
 • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів;


УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ

Для забезпечення якості виробленої продукції, забезпечення безперервного постачання виробництва матеріалами і виконання замовлень відповідно до запланованих термінів без перевищення планової собівартості, важливим завданням є ефективне управління закупівлями ТМЦ.

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками.

У числі можливостей, які надає підсистема:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам та контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами та термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, у тому числі прийом на реалізацію та отримання давальницької сировини та матеріалів;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу та виробництва в товарах, готової продукції та матеріалах;
 • наскрізний аналіз та установка взаємозв’язків між замовленнями клієнтів та замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів та зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, з історії поставок, за критеріями терміновості виконання замовлень, за пропонованими умовами доставки, за територіальним або іншимі довільними ознаками та автоматичне формування замовлень для них;
 • складання графіків поставок та графіків платежів.


УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ (ЗАПАСАМИ)

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство та підвищити продуктивність праці працівників складу, співробітників постачальницько-збутових структур, а також надає оперативну та розгорнуту інформацію комерційному директору підприємства.

У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції та товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів ТМЦ на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє:

 • здійснювати управління залишками ТМЦ у різних одиницях виміру на безлічі складів;
 • вести окремий облік власних товарів, товарів, прийнятих та переданих на реалізацію, зворотної тари;
 • здійснювати контроль та облік серійних номерів, строків придатності та сертифікатів;
 • контролювати правильність списання серійних номерів та товарів з певними термінами придатності та сертифікатами;
 • задавати довільні характеристики партії (колір, розмір і т.д.) і вести облік по партіях у розрізі складів;
 • комплектувати і розкомплектовувати ТМЦ;
 • здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

Доступна інформація станом складських запасів у будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією: до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.), або до рівня серійних номерів і строків придатності товарів. Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю та потенційним обсягом продажів у відпускних цінах.

Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити “привабливість” кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), виявити продукцію, яка погано продається, за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності.


УПРАВЛІННЯ РОЗДРІБНОЮ ТОРГІВЛЕЮ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТОРГОВОГО УСТАТКУВАННЯ

Для виробничих підприємств, що мають власні магазини та роздрібні торгові точки, в конфігурації передбачені можливості управління роздрібною торгівлею. Роздрібна торгівля може здійснюватися з кожного зі складів – оптового, роздрібного або неавтоматизованої торгової точки. Облік товарів у неавтоматизованих торгових точках ведеться за фіксованими роздрібними цінами.

Реалізована можливість підключення торгового устаткування: сканери, термінали збору даних, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ у режимах “фіскальний реєстратор”, “off-line” та “on-line”.

Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги та прибутковість продажів у різних магазинах (торгових точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів та торгових точок.


УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ З ПОКУПЦЯМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

Орієнтуючись на потреби клієнтів та йдучи їм назустріч, підприємства потребують гнучкої системи управління відносинами з клієнтами, що дозволяє зберігати та аналізувати різну інформацію про клієнта, відслідковувати всі стадії відносин з клієнтом, аналізувати дохідність та прибутковість по кожному клієнту, регіону, ринку та групі товарів.

Для забезпечення безперебійності постачання та ритмічності виробництва не менш важливим аспектом діяльності є побудова довгострокових стабільних відносин з постачальниками сировини та матеріалів. Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками та будь-якими іншими контрагентами.

Ці можливості можуть бути затребувані комерційним директором, директором з маркетингу, співробітниками маркетингових, збутових та постачальницьких підрозділів.

Підсистема “Управління відносинами з покупцями та постачальниками” дозволяє підприємству:

 • реєстрацію інформації про постачальників: умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатура та ціни товарів і матеріалів, що поставляються;
 • автоматично оповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час та контролювати робочі плани своїх підлеглих;
 • аналізувати незавершені та планувати майбутні угоди з покупцями та потенційними клієнтами;
 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця та надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів та угод;
 • проводити інтегрований ABC(XYZ)-аналіз відносин з клієнтами;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців та обсягів зачинених замовлень;
 • аналізувати та оцінювати ефективність рекламних та маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC(XYZ)-аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів:

 • на класи у залежності від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (B-клас), низької важливості (С-клас);
 • по статусах: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • по регулярності закупівель: стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля та організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі та обслуговування клієнтів.


КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РОБОТИ МЕНЕДЖЕРІВ

Конфігурація “Управління виробничим підприємством” дозволяє керівництву (комерційному директору, керівнику відділу збуту, керівнику відділу маркетингу) оцінити та порівняти роботу менеджерів, відповідальних за продажі та роботу з клієнтами, з цілого ряду показників:

 • за обсягами продажів та принесеного прибутку;
 • за коефіцієнтом утримання покупців;
 • за кількістю виконаних замовлень;
 • за кількістю контактів з покупцями;
 • за повнотою заповнення бази даних контактною інформацією;

Ці оцінки можуть використовуватися для побудови об’єктивної системи мотивації персоналу, яка відображає специфіку завдань, що вирішуються різними категоріями менеджерів.


ІНТЕГРОВАНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

Засоби роботи з електронною поштою, вбудовані у рішення системи “1С:Підприємство 8” дозволяють значно підвищити оперативність роботи багатьох служб та фахівців підприємства – у першу чергу підрозділів, що відповідають за роботу з клієнтами та постачальниками, збут, закупівлі та маркетинг. Важливо, що ці засоби інтегровані у єдиний інформаційний простір системи. В результаті обробка електронної кореспонденції проводиться у тісному взаємозв’язку з іншими бізнес-процесами підприємства.

У числі основних можливостей роботи з електронною поштою, які забезпечує конфігурація “Управління виробничим підприємством”:

 • реєстрація кореспонденції, призначення виконавців та контроль виконання; ведення історії листування по кожному контрагенту;
 • створення як індивідуальних, так і “публічних” (групових) поштових адрес та розмежування доступу до них для різних груп користувачів;
 • імпорт контактної інформації з поширених поштових клієнтів;
 • автоматична відправка листів по настанню запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату);
 • організація розсилок електронних листів – групи адрес для розсилки можуть формуватися як вручну, так і автоматично за заданими користувачем критеріями (наприклад, по регіонах, по видах діяльності контрагентів, за посадами контактних осіб і т.д.);


МОНІТОРИНГ І АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Результативність управління, оперативність і якість рішень, що приймаються керівниками підприємств, багато в чому залежать від того, наскільки ефективно вони можуть використовувати дані про різні аспекти діяльності підприємства, що накопичуються в інформаційних системах.

Конфігурація “Управління виробничим підприємством” включає потужну і гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти виробничої та торгової діяльності підприємства.

У числі основних можливостей системи:

 • Інтелектуальні засоби автоматичної побудови звітів, які не потребують програмування
 • Дизайн у стилі електронних таблиць
 • Зведені таблиці
 • Лінійні, ієрархічні і кросс-звіти
 • Підтримка угруповання
 • Розшифровка окремих елементів звіту (drill-down)
 • Широкий спектр можливостей ділової графіки

Інформацію можна отримати у будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв’язуваних завдань. Такі індивідуальні настройки (фактично – створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Сучасні бізнес-методики, зручні і наочні засоби аналізу інформації, реалізовані у системі, роблять програму дієвим інструментом для вирішення актуальних питань.

Рапорт керівнику

 

“Рапорт керівнику” – принципово новий для продуктів системи “1С:Підприємство” механізм, який дозволяє організувати регулярне формування і доставку керівному складу інформації про поточний стан справ на підприємстві. Важливо, що для цього керівникові не потрібно самому складати запити і навіть просто запускати “1С:Підприємство”.

 

Будучи один раз налаштований, механізм “Рапорт керівнику” може відповідно до заданого регламенту – наприклад, кожен день о 19:30 або кожні 15 хвилин протягом дня – автоматично публікувати у інтранеті або відправляти по заданих адресах електронної пошти звіт, у якому різнопланова інформація про діяльність підприємства сконцентрована у зручному і наочному для керівника вигляді.У звіті наводиться оперативний аналіз даних за різними показниками діяльності підприємства: по виконанню виробничих планів, за обсягом продажів, по дебіторської і кредиторської заборгованості, по рухах грошових коштів у розрізі статей і т.д. Список показників можна налаштувати індивідуально для кожного з керівників різних служб компанії.

Для зручності аналізу у звіті передбачено графічне представлення даних: графіки порівняння фактичних показників із запланованими або з такими ж показниками за минулі періоди.


ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОСТОЇНСТВА

Використання сучасної трирівневої платформи з комплексним додатком масштабу підприємства, дозволяє директору по ІТ та фахівцям ІТ підрозділу підприємства бути впевненими у надійності зберігання даних, продуктивності та масштабованості системи. ІТ фахівці отримують зручний інструмент для реалізації завдань, необхідних підприємству, і супроводу створеної при впровадженні системи.


ПОБУДОВА ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ

В “1С:Підприємство 8” реалізований механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об’єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру.

Це дає можливість будувати на основі конфігурації “Управління виробничим підприємством” рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину “в цілому” з необхідною для прийняття рішень оперативністю.


ІНТЕГРАЦІЯ З ІНШИМИ СИСТЕМАМИ

Конфігурація “Управління виробничим підприємством” розрахована на широку інтеграцію практично з будь-якими зовнішніми програмами (наприклад, технологічна підготовка виробництва, система “клієнт-банк”) та обладнанням (наприклад, контрольно-вимірювальні прилади або складські термінали збору даних ) на основі загальновизнаних відкритих стандартів та протоколів передачі даних, підтримуваних платформою “1С:Підприємство 8”.

З 01/07/2021 підвищення тарифів на супровід ➦

 

Потужний функціонал системи “Управління виробничим підприємством для України” дозволяє автоматизувати численні бізнес-процеси на підприємстві і зробити управління виробництвом більш ефективним!

Автоматизовані системи управління виробництвом – інше рішення

На поточний момент існує також інше інноваційне рішення в найбільш сучасній лінійці продуктів BAS – “BAS ERP”.

Управление производством / управління виробництвом

 

ECM система - Купить в ЭкспрессСофт!Для придбання програми «Управління виробничим підприємством для України», а також з питань функціональності звертайтеся до нас, використовуючи форму зворотнього зв’язку або будь-яким зручним для Вас способом з розділу Контакти!